Безплатна доставка   |   30 дневен срок за връщане

Условия за ползване

Издаден в съотетствие с раздел 1751 пар. 1 от Закон No. 89/2012 Coll., Граждански кодекс (наричано по-долу „Граждански кодекс“)

Точка I. Първоначални разпоредби

1.1 Тези условия за ползване (наричани по-долу Условия за ползване) на eyerim, s.r.o., с регистрирано седалище в Brezová 2055/22, Spišská Nová Ves 052 01, Словакия, Рег. No.: 47 970 006, (наричани по-долу Продавач) посочват правата и задълженията на договорните страни, произтичащи или във връзка с Договора за покупка между Продавача и Купувача в електронния формуляр за поръчка на Продавача (наричано по-долу „Договор за покупка“) и представляващ неделима част от настоящия документ. Продавачът управлява интернет магазина на www.eyerim.cz (наричан по-долу Уебстраница) чрез уеб интерфейс (наричан по-долу уеб интерфейс).

1.2 Настоящите Условия за ползване не са приложими за случаите, когато дадено лице, имащо намерение да закупи стоки от Продавача, е юридическо лице или лице, поръчващо с оглед своята търговска дейност или във връзка с независимата си професионална дейност.

1.3 Възможно е да се договорят други условия, различни от включените в Условия за ползване от Продавача и Купувача (по-долу общо наричани Страни по договора) в Договора за покупка. Споразуменията в Договора за покупка, които се различават от посочените Условия за ползване, са с приоритет.

1.4 Разпоредбите в настоящите Условия за ползване а неделима част от Договора за покупка. Договорът за покупка и настоящите Условия за ползване са написани на словашки език. Договорът за покупка може да се сключи на словашки език.

1.5 Продавачът може да промени и поправи тези Условия за ползване. Тази разпоредба не оказва влияние върху правата и задълженията, произтичащи по време на валидността на предишни версии на настоящите Условия за ползване.

Точка II. Потребителски акаунт

2.1 Купувачът може да поръча стоките директно в уеб интерфейса на магазина при ограничения или без ограничения.

2.2 Когато се регистрира на Уебсайта и при поръчване на стоки Купувачът е длъжен да подаде правилни и верни данни. Купувачът трябва да актуализира данните в Потребителския си акаунт при промяна. Подадените от Купувача данни в потребителския акаунт и по време на обработване на поръчаните стоки се считат за правилни от Продавача.

2.3 Достъпът до потребителския акаунт се осигурява от потребителско име и парола. Купувачът приема да поддържа поверителна информацията, необходима за достъп до Потребителския акаунт.

2.4 Купувачът няма право да разрешава на трети страни достъп до Потребителския акаунт.

2.5 Продавачът им право да изтрие Потребителския акаунт, особено ако Купувачът не го използва за повече от 24 месеца или ако Купувачът наруши задълженията си във връзка с Договора за покупка (включително и настоящите Условия за ползване).

Точка III. Сключване на Договор за покупка

3.1 Всички презентации на стоките в Уеб интерфеса на магазина са само за информация и Продавачът не носи отговорност за сключване на Договор за покупка по отношение на тези стоки. Разпоредбите на раздел 1732 пар. 2 от Гражданския кодекс няма да бъдат в сила.

3.2 Уеб интерфейсът на магазина съдържа информация за стоки, включително цени на отделните продукти. Цените на стоките включват разходи за опаковане, ДДС и всички съответни такси. Цените на стоките не включват разходи за тяхната доставка. Цените на стоките остават валидни до показването им в Уеб интерфейса на магазина. Пази разпоредба не се ограничават до възможностите на Продавача да сключи Договор за покупка за отделно договорен артикул.

3.3 За да поръча стоки, Купувачът трябва да попълни формуляр за поръчка в Уеб интерфейса на магазина. Формулярът за поръчка съдържа информация, предимно свързана с:

    3.3.1 поръчаните стоки (Купувачът „поставя“ стоките в електронната си пазарска кошница в Уеб интерфейса на магазина),

    3.3.2 метода на плащане на покупната цена, избраните средства за доставка на поръчаните стоки, и

    3.3.3 информацията за разходите, свързани с доставката на стоките (наричани общо по-долу „Поръчка“).

3.4 Преди да изпрати Поръчката на Продавача, Купувачът може да провери и да промени данните в нея, в това число и възможността на Купувача да уточни и коригира грешките, възникнали при въвеждането на данните в Поръчката. Купувачът изпраща поръчката на продавача чрез натискане на бутона „ПЛАЩАНЕ“. Осигурените данни в Поръчката се считат за правилни от Продавача. След като получи поръчката, Продавачът потвърждава чрез издаване на разписка на Купувача по имейл, изпратен на неговия имейл адрес, както е посочен в Потребителския акаунт или в Поръчката (наричан по-долу Имейл адрес на Купувача).

3.5 Продавачът има право по всяко време, в зависимост от естеството на поръчката (количество на стоките, покупна цена, очаквани разходи за доставка), да помоли Купувача за допълнително потвърждение на Поръчката (в писмен вид или по телефона).

3.6 Договорните отношения между Купувача и Продавача се установяват при получаването на разписка за Поръчката (приемане), изпращана от Продавача на Купувача по имейл на Имейл адреса на Купувача.

3.7 Купувачът приема да използва средства за дистанционна комуникация при сключване на Договора за поръчка. Разходите за Купувача при използването на дистанционните средства за комуникация във връзка със сключването на Договора за покупка (разходи за интернет връзка, разходи за телефонни повиквания) са за сметка на Купувача и тези разходи не се различават от стандартните такси.

Точка IV. Покупна цена и условия за плащане

4.1 Купувачът може да заплати покупната цена и разходите за доставка, ако има такива, както е посочено в Договора за покупка, като използва следните методи:

      a) в брой при поръчка изпратена на посочения от Купувача адрес в Поръчката;

      b) безкасово плащане с карта;

      c) безкасово плащане с PayPal;

      d) с помощта на мрежата за плащане с Bitcoin в Интернет

4.2 Заедно с покупната цена Купувачът е длъжен да заплати разходите за доставката на стоките в договорения размер, в зависимост от избрания метод за доставка. Освен ако изрично не е споменато друго, покупната цена включва разходите, свързани с доставката на стоките.

4.3 Купувачът не е длъжен да заплаща депозит или други подобни плащания на Продавача. Това не оказва влияние върху разпоредбите на точка 4.6. от Условията за ползване по отношение на задължението да се заплати предварително покупната цена.

4.4 Ако се избере заплащане с пощенски запис, покупната цена трябва да се заплати при получаване на стоките. При избор на безкасово плащане и ако плащането се извършва през интернет мрежата за плащане с биткойн, покупната цена се заплаща при сключване на Договора за покупка. При избор на безкасово плащане задължението на Купувача да заплати покупната цена се счита изпълнено при кредитиране на съответната сума в сметката на Продавача.

4.5 Продавачът има право, особено ако Куувачът не потвърди поръчката в съответствие с точка 3.7 от Условията за ползване, да изиска плащане на цялата покупна цена преди да изпрати стоките на Купувача. Не са приложими разпоредбите на раздел 2119, пар. 1 от Гражданския кодекс.

4.6 Отстъпки върху покупната цена на стоките, осигурявани от Продавача на Купувача, не могат да се натрупват.

4.7 Ако е прието в бизнес отношенията или ако се установи чрез общи обвързващи разпоредби, Продавачът издава данъчен документ - Фактура на Купувача по отношение на направените плащания във връзка с Договора за покупка. Продавачът е отговорен за ДДС. Продавачът ще издаде данъчен документ - Фактура на Купувача след заплащане на покупната цена на стоките и ще изпрати документа в електронен вид на Имейл адреса на Купувача.

4.8 В случай на съобщение за технически грешки или неволни несъответствия в цените на стоките, представени в онлайн магазина, продавачът не е длъжен да сключва Договор за покупка с Купувача по отношение на тези стоки. При условие, че Договорът за покупка вече е сключен, Продавачът си запазва правото да се оттегли от Договора за покупка. Ако Продавачът се оттегли от Договора за покупка, Продавачът връща получените от Купувача средства в рамките на четиринадесет дни след оттеглянето на Продавача от Договора за покупка по същия начин, по който средствата са получени от Купувача.

Точка V. Оттегляне от Договора за покупка

5.1 В съответствие с раздел 1829 пар. 1 на Гражданския кодекс, Купувачът има право да се оттегли от Договора за покупка в рамките на 30 дни след получаване на стоките; в случай че предметът на Договора за покупка покрива повече типове стоки или при доставка на няколко стоки. Периодът стартира от датата на последната доставка на стоки. Необходимо е да се изпрати забележка за оттегляне от Договора за покупка на Продавача в посочения в предишното изречение срок. За да се оттегли от Договора за покупка, Купувачът трябва да използва шаблонен формуляр, осигуряван от Продавача, и предлаган като Приложение към настоящите Условия за ползване. Купувачът може да изпраща уведомявания за оттегляне, inter alia, на бизнес адреса на Продавача.

ул. Христо Ботев № 50 - магазин Хити
гр. Стара Загора
ПК: 6000
Иван Дачев

или на имейл адреса на Продавача:
kontakt@eyerim.bg

5.2 Ако Продавачът се оттегли от Договора за покупка според точка 5.1 от настоящите Условия за ползване, Договорът за покупка ще се отмени от самото начало. Стоките трябва да бъдат върнати на Продавача в срок от четиринадесет дни от оттеглянето на Купувача от договора. Ако Купувачът се оттегли от Договора за покупка, трябва да поеме всички разходи за връщането на стоките на Продавача, включително в случаите, при които стоките не могат да се върнат със стандартна пощенска пратка поради естеството си.

5.3 Ако Купувачът се оттегли от Договора за покупка според точка 5.1 на настоящите Условия за ползване, Продавачът трябва да върне получените от Купувача средства в рамките на четиринадесет дни след оттеглянето на Купувача от Договора за покупка по същия начин, по който са били получени от Купувача. Продавачът е длъжен да върне транзакцията, осигурена от Купувача, незабавно при връщане на стоките от Купувача или по друг начин, съгласуван с Купувача без начисляване на допълнителни разходи за Купувача. Ако Купувачът се оттегли от Договора за покупка, Продавачът не е длъжен да върне получените средства на Купувача преди Купувачът да е върнал стоките или да покаже доказателство, че ги е изпратил на Купувача. Коригиращите стъкла, произвеждани на основата на индивидуални изисквания, не могат да бъдат върнати. Възможно е само възстановяване на сумите и връщане на рамките. Всички такси, заплатени за пощенски услуги, не могат да се възстановяват.

5.4 Продавачът има право едностранно да оттегли правото на компенсация за щети на стоките по отношение на правото на Продавача за възстановяване на покупната цена.

5.5 До момента на получаване на стоките от Купувача, Продавачът има право да се оттегли от Договора за покупка по всяко време. В този случай Продавачът трябва да възстанови покупната цена на Купувача без закъснение чрез безкасово плащане, изпратено на посочена от Купувача сметка.

5.6 Ако Купувачът получи подарък заедно със стоките, между Продавача и Купувача се сключва Договор за дарение, който включва клауза за прекратяване, ако Купувачът се оттегли от Договора за покупка. Договорът за дарение прекратява действието си и Купувачът е длъжен да върне подаръка заедно със стоките.

Точка VI. Транспортиране и доставка на стоките

6.1 Купувачът избира средствата (метода) на доставка на стоките във Формуляра за поръчка. Ако средствата за доставка се договорят въз основа на специално изискване на Купувача, Купувачът поема риска и възможните допълнителни разходи, свързани с посоченото средство за доставка.

6.2 Ако Продавачът е длъжен според Договора за покупка да достави стоките на посочения от Купувача адрес във Формуляра за поръчка, Купувачът е длъжен да приеме стоките при доставката.

6.3 Ако по вина на Купувача се извърши неколкократна доставка на стоките или ако е посочено във Формуляра за поръчка, Купувачът е длъжен да покрие разходите за неколкократната доставка на стоките или разходите, свързани с различен метод за доставка.

6.4 При получаване на стоките от доставната компания Купувачът е длъжен да провери целостта на опаковката и в случай на дефекти да докладва незабавно на доставната компания. При дефекти в опаковката, посочващи неупълномощено разопаковане на пратката, Купувачът има право да не вземе пратката от доставната компания.

6.5 Всички останали права и задължения на Страните, свързани с доставката на стоки и управлявани от Условията за доставка на Продавача, са дадени като Приложение 1 на настоящите Условия за ползване.

Точка VII. Права при неизправности в стоките или обслужването

7.1 Правата и задълженията на Договарящите се страни при дефекти в стоките и обслужването са уточнени от общо обвързващи законови разпоредби (най-вече разпоредбите на раздели 1914 до 1925, раздели 2099 до 2117 и раздели 2161 до 2174 на Гражданския кодекс).

7.2 Продавачът гарантира на Купувача, че стоките нямат дефект при получаването. В частност Продавачът носи отговорност пред Купувача по времето на получаване на стоките:

      7.2.1 последните имат свойства, които са договорени от Страните и, при липса на договор, имат свойства, описани от Продавача или производителя, или окачвани от Купувача с оглед на тяхното естество и на базата на рекламата.

      7.2.2 последните са пригодни за посочените от Продавача цели или са от същия тип, който е намерил широко приложение.

      7.2.3 качеството или ефективността на стоките съответства на качеството или ефективността на мострата, ако качеството или ефективността са посочени въз основа на договорена мостра.

      7.2.4 последните са в подходящо количество, степен или тегло; и

      7.2.5 последните съответстват на законовите изисквания.

7.3 Ако бъдат открити дефекти в рамките на шест месеца след получаването, стоките се считат за дефектни в момента на получаването. Купувачът има право на рекламация поради дефекти в потребителските стоки в рамките на 24 месеца след получаването, освен ако не е указан по-дълъг период от време за съответния продукт.

7.4 Купувачът има право на рекламация поради дефект, която трябва да бъде изпратена на бизнес адреса на Продавача. Искът се счита валиден от момента на получаване на рекламираните стоки от Продавача.

7.5 Останалите права и задължения на страните, свързани с отговорността на Продавача относно дефектни стоки, могат да се посочат в Разпоредбите за обработка на рекламациите на Продавача.

Точка VIII. Друга права и задължения на Продавача и Купувача

8.1 Купувачът получава право на собственост върху стоките при плащането на цялата им покупна цена.

8.2 Продавачът не е обвързан с никакви правила за поведение по отношение на Купувача в съответствие с разпоредбите на раздел 1826 пар.1е) от Гражданския кодекс.

8.3 Гражданските искове, които не постъпват в съда, се обработват от Продавача на имейл аднес kontakt@eyerim.bg . Продавачът трябва да изпраща информация във връзка с рекламациите на Купувача на Имейл адреса на Купувача. Решаването на граждански спорове извън съда, които произтичат от Договора за покупка при настоящите Условия за ползване трябва да се осъществяват от Словашката търговска инспекция с регистрирано седалище Prievozská 32, PO BOX 5, 820 07 Bratislava 27, уебсайт: http://www.soi.sk/.

8.4 Продавачът е длъжен да продава стоки въз основа на търговския си лиценз. Офисът за защита на данните ще наблюдава защитата на личните данни. Словашката търговска инспекция наблюдава, inter alia, рекламациите във връзка с точка No. 634/1992 Coll. относно защитата на потребителите, според направените поправки.

8.5 Купувачът с настоящото приема риска в съответствие с раздел 1765 пар. 2 на Гражданския кодекс.

Точка IX. Защита на личните данни

9.1 Защитата на личните данни на Купувачи, които са физически лица, се осигурява от точка No. 101/2000 Coll. относно защитата на личните данни, според направените поправки.

9.2 Купувачът приема обработката на своите лични данни: собствено и фамилно име, домашен адрес, адрес за доставка, идентификационен номер, данъчен номер, имейл адрес и телефонен номер (наричани по-долу „Лични данни“).

9.3 Купувачът приема обработката на Личните си данни от Продавача в процеса на упражняване на правата и задълженията по Договора за покупка и за целите на поддържане на Потребителския акаунт. Освен ако Купувачът не избере друго, Купувачът приема обработването на Личните данни също за целите на получаване на информация и търговска комуникация. Съгласието за обработка на Личните данни в цялостен вид според тази точка не е условие, което пречи на сключването на Договор за покупка.

9.4 Купувачът потвърждава, че е длъжен да предоставя личните си данни (при регистрацията, в Потребителския акаунт и при подаване на поръчка в Уеб интерфейса на магазина) правилно и точно и че трябва да информира Продавача при промяна в личните данни без отлагане.

9.5 Продавачът може да упълномощи трета страна като обработващ Личните данни на Купувача. Продавачът няма да разгласява Личните данни на Купувача на трети страни, с изключение на лицата, които доставят стоките, без предварителното съгласие на Купувача.

9.6 Личните данни ще бъдат обработвани за неопределен период от време. Личните данни ще бъдат обработвани автоматично в електронен формат и неавтоматично - като печатни копия.

9.7 Купувачът потвърждава, че посочените Лични данни са точни и че са уведомени, че предоставянето на Лични данни е доброволно.

9.8 В случай че Купувачът вярва, че Преводачът или обработващия (Точка 9.5. от настоящите Условия за ползване) извършва обработването на Личните данни в противоречие със закона или настоящите Условия за ползване, може:

      9.8.1 да помоли Продавача или обработващия за пояснения,

      9.8.2 да изиска Продавачът или обработващият да разрешат проблема.

9.9 В случай че Купувачът изиска информация, свързана с обработката на неговите Лични данни, Продавачът е длъжен да посочи такава информация. Продавачът има право да изиска разумно възнаграждение, което не надхвърля разходите, необходими за осигуряване на информация според предишното изречение.

Точка X. Доставка

10.1 Купувачът може да получава информация на Имейл адреса на Купувача.

Точка XI. Финални разпоредби

11.1 Страните по договора изрично приемат, че всички спорове, които биха могли да възникнат във връзка с договора помежду им, всички спорове, възникващи във връзка с договора, включително спорове, свързани с неговата валидност, интерпретация, ефективност или прекратяване, права, произтичащи директно или индиректно от тези законови връзки, права, свързани със споменатите по-горе права, дори ако договорът е невалиден, прекратен или прекъснат, първо ще бъдат уреждани чрез прилагане на основните принципи на честността и добрите обноски. В случай на неуспех, споровете ще се уреждат от съда на Република Словакия според Чешкото законодателство.

11.2 В случай че установените от Договора за покупка връзки съдържат международни (чуждестранни) елементи, договарящите се Страни приемат, че договорът между тях се управлява от приложимите закони на Република Словакия, в частност Гражданския кодекс. Това се отнася за правата на потребителите, произтичащи от общо обвързващи законови правила.

11.3 Ако не е уговорено друго между Продавача и Купувача в договора, настоящите Условия за ползване ще бъдат валидни и ефективни от 1 октомври 2016г.

11.4 Настоящите Условия за ползване могат да се променят или поправят от Продавача. Тази разпоредба не оказва влияние върху правата и задълженията, произтичащи от валидността на предишни версии на Условията за ползване. Актуална версия на Условията за ползване е публикувана на www.eyerim.bg.

11.5 Купувачът приема да получава информация, свързана с услугите или бизнеса на Купувача на Имейл адреса на купувача и приема да получава търговска комуникация от Продавача на Имейл адреса на Купувача.

11.6 Ако дадена разпоредба от настоящите Условия за ползване е или стане невалидна или неефективна, на мястото на невалидната и неефективна разпоредба ще се посочи друга с възможно най-близко значение до невалидната или неефективна разпоредба. Невалидността или неефективността на разпоредбата не оказва влияние върху валидността на останалите разпоредби. В случай на съмнение разпоредбите на настоящите Условия за ползване ще се считат за валидни, а не за невалидни.

11.7 Договорът за покупка, включително и настоящите Условия за ползване се архивират от Продавача в електронен формат и не са достъпни.

Данни за контакт на Продавача:
Адрес за доставка:
Експандеко България ЕООД,
ул. Христо Ботев № 50
гр. Стара Загора
ПК: 6000
имейл адес: kontakt@eyerim.bg